pc信誉好的群

打开
关闭
当前位置:古典文学网 > 元明清文学 > 半江赵先生文集

后序

弘少居江北先生居江南领丁酉乡荐时巳知先生名辛丑弘计偕春官先生以天下第一人天下皆知先生弘归而尚未有以识其面也癸丑始窃一第试秋官政时先生巳正郎署得常、见之犹自嫌以晚进末学未敢即亲就大贤为吾师次贤为吾友旷古幽怀不徒欣慕爱乐之而巳也窃自分以为有日寻补先生外台董学政于江浙首善之地俾有以知斯文之有在后学有所兴起微先生而岂谁哉弘益知所向注但古之人门路自别虑未有以破其藩篱而窥其阃奥以酬夙昔之心海内之士倘不吾辱尚幸有所资益亦间得先生待文稿一二特未得覩其全编时先生总东广按察百度具举教化兴行积微以至着自近以及远骎、乎上之殊未艾也观其言曰表春回遍十郡和风甘雨台端法正凛三秋烈日飞霜吾人至今以为楷范诵之不能忘其志愿岂可少哉大时人之耳目一新天下之观听毕献羣以来覃有群力天下豪杰将奔走焉畴昔所以自负于天下必天下豪杰是望天下苍生匹夫匹妇莫欲得蒙政治之泽思见德化之盛鼓舞运用之机必有难之妙意先生若人也独文乎哉亦岂科目之荣尔哉未几先生捐馆舍天不欲福斯乎何夺先生之速也文不在若乎备员东广步生先生后尘数年矣乃出按海之南北历郁林象郡登合浦过雷门驻刘拯自波珠崖儋耳之外方神游乎冦司户苏屯公抱余光而坐下风宛若起其面目羹墙梦寐是窃有志于古之人矣矧于今之人乎哉先生乎生所为诗文体栽不一色、皆备而流出肺腑物、皆春诵其诗续其文不知其人可乎充足于有余厚积而薄发为以是推之必大有为于天下使天假之以年过此以注未之或知也铭山费先生明王先生皆文章巨公琅、乎冠于篇首千万古耿、不磨愿弘何人而敢厕于其后亦得以拊是名于不于也特以景仰前修追陪岁月于老之将至借重海南稿僭入海北稿携而之巴山愈增光焉耳先生号半江栗夫字宽名则天下之所知而垂诸后世者弘无似复赘一言于古

正德十四年巳卯十二月八日巴山道人王弘书

(快捷键:←) 上一章 回目录 下一章 (快捷键:→)